ES / CA

Política de Qualitat de CEDINSA

La Direcció de Cedinsa, empresa dedicada a la construcció i explotació d'infraestructures, és conscient de la importància de prioritzar els conceptes de qualitat i medi ambient per a aconseguir l'excel·lència i l'eficàcia de les seves activitats.

Per a aconseguir aquest objectiu prioritari Cedinsa defineix i manté al dia a l'empresa un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient basat en les normes UNE-EN-ISO 9001, convertint-se en un element integrador i dinamitzador de la gestió de l'empresa.

La Direcció assumeix i recolza els següents principis, que constitueixen la nostra Política, i que han de ser assumits i implantats en tots els nivells i serveis de l'empresa:

Impulsar i promoure una cultura en la que la qualitat i el medi ambient formin el pilar bàsic implicant a tot el personal.
Millorar la satisfacció del client..
Protegir i conservar el medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació fomentant la optimització dels recursos naturals, l'estalvi energètic i la reducció de la producció de residus.
Garantir el compliment de la legislació aplicable i altres requisits voluntaris assumits per l'organització.
Considerar a proveïdors i contractistes com a part del Sistema, presentant la col·laboració necessària així com exigint una atenció especial a totes aquelles activitats relacionades amb el Sistema de Gestió.
Revisar periòdicament els Objectius i Fites, alhora que es porta a terme la revisió dels principis de gestió de l'empresa per a aconseguir una millora continua en la qualitat, la conservació dels recursos i la cura del medi ambient.
Formar i sensibilitzar al personal.
La Direcció posa a disposició dels treballadors tots els recursos i mitjans necessaris i viables per a complir aquests principis, així com una informació periòdica dels objectius establerts, promovent la participació del personal per als seu desenvolupament i millora.

La present Política es revisada anualment per la Direcció assegurant-se que es difosa entre tot el personal i exposada al públic i a disposició de qualsevol part interessada que la sol·liciti.

Política ambiental de CEDINSA

Cedinsa du a terme les seves activitats des del compromís, la responsabilitat empresarial i el compliment dels requisits legals que li són aplicables.

Conscients de la importància que representa per la societat, la preservació del medi Ambient i l'ús responsable dels recursos disponibles, Cedinsa ha desenvolupat i implantat el seu Sistema de Gestió Ambiental, integrat amb el de qualitat, basat en la norma de referència UNE-EN ISO 14001.

Els aspectes significatius de Cedinsa pel que fa la contaminació del Medi Ambient són:

Emissions de gasos hivernacle (GEI)
Consum energètic
Consum d'aigua i productes forestals (paper)
Producció de residus

Cedinsa es compromet a impulsar i dinamitzar a tota la organització, els següents principis en els que fonamenta la contribució al desenvolupament sostenible:

1. Promoure la excel·lència ambiental, a través de l'establiment d'objectius per una millora contínua, minimitzant els impactes negatius dels processos del grup, a l'hora que es potenciïn els impactes positius.

2. Dur a terme la seva feina en la gestió d'explotació de concessions, prenent les mesures necessàries per causar el mínim impacte ambiental i establir sistemes de gestió d'indicadors ambientals per controlar els processos i fer el seguiment de les activitats que es duen a terme per tal d' assolir els compromisos adquirits.

3. Dirigir la lluita davant del canvi climàtic a través de la implantació de processos amb menor emissió de gasos d'efecte hivernacle, i mitjançant el foment de la eficiència energètica i l'impuls de les energies renovables. Consumir els recursos amb criteris de racionalitat, eficàcia i estalvi.

4. Prevenir la contaminació i protegir el medi natural a través de una gestió del consum responsable . Fomentar la reutilització de consumibles d'oficina i gestionar adequadament els residus generats

5. Identificar els riscos i oportunitats de les nostres activitats, impulsar la innovació i l'aplicació de noves tecnologies, així com la generació de sinergies entre les diferents activitats de Cedinsa.

6. Intensificar les consideracions de caràcter ambiental en la planificació de les nostres activitats, adquisició de materials i equipaments per tal de millorar el cicle de vida dels productes i serveis.

7. Complir els requisits legals i normatius aplicables, així com altres requisits que la organització subscrigui relacionats amb els aspectes medi ambientals.

8. Promoure el coneixement i l'aplicació dels nostres principis ambientals entre els empleats i altres grups d'interès. Compartir la nostra experiència per potenciar solucions alternatives a les actualment consolidades, que contribueixin a la consecució de un medi ambient sostenible.

Aquests principis han de guiar el nostres actes per compaginar el desenvolupament de la nostra feina en la gestió de la explotació de concessions amb la cura del Medi Ambient.

Política energètica de CEDINSA

Cedinsa du a terme les seves activitats des del compromís, la responsabilitat empresarial i el compliment dels requisits legals que li són aplicables.

Amb la implantació d'un sistema de gestió energètica Cedinsa vol internalitzar i demostrar el compromís amb el desenvolupament sostenible i la eficiència energètica dels seus serveis, per potenciar encara mes la seva gestió ambiental.

Cedinsa assumeix la present política energètica, aportant el recursos necessaris per a assolir els seus objectius i metes. Els compromisos en els que es basa el nostre acompliment son:

Millora continua de l'acompliment energètic.
Disponibilitat d'informació i comunicació a tota l'organització.
Compliment de tots els requisits legals o propis relacionats amb l'ús i el consum de l'energia i l'eficiència energètica.
Selecció dels serveis, equips i elaboració de procediments per tal que les nostres instal·lacions i serveis siguin energèticament eficients.
Recolzament al disseny per tal de millorar l'acompliment energètic.
Obtenció de resultats tangibles en relació als nostres impactes significatius derivats de l'ús de l'energia, establint objectius i metes per a la seva reducció.

La present Política es revisada anualment per la Direcció assegurant-se que es difosa entre tot el personal i exposada al públic i a disposició de qualsevol part interessada que la sol·liciti.


 
CEDINSA - Avinguda Josep Tarradellas 38, planta 6, 08029 - Barcelona - Tel. 93 229 10 60 - Fax 93 229 00 33
Mapa web | Avís legal | Codi Ètic | Política de Qualitat, Medi Ambient i Eficiència Energètica